Country:
SG
  • US
  • DE
  • UK
  • CH
  • FR
  • EU
  • IT
  • JP
  • AU
  • SG
Back to website

Bally Tokyo Shinjuku Isetan

2F Isetan Shinjyuku Men's kan Honten 3-14-1 Shinjuku, Shinjuku-ku

Shinjyuku

〒160-0022

HOURS

Monday
10:00-20:00
Tuesday
10:00-20:00
Wednesday
10:00-20:00
Thursday
10:00-20:00
Friday
10:00-20:00
Saturday
10:00-20:00
Sunday
10:00-20:00

Our collections